Ariesmedishop.cz

Obchodné podmienky

Vážený zákazník, veľmi si vážime Váš záujem o naše výrobky. Pre maximálnu spokojnosť s našimi službami a výrobkami, Vám odporúčáme zoznámiť sa s nasledujúcimi informáciami.

1. Obchodné a dodacie podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti ARIES SLOVAKIA, s. r. o., Obchodná 12, Bratislava, 811 06, IČO: 36428175, tel./fax 041 5640134, www.ariesmedishop.sk.
Ak je zmluvnou stranou /kupujúcim/ spotrebiteľ, riadia sa obchodné podmienky občianskym zákonníkom /č. 40/1964 Zb./ a zákonom o ochrane spotrebiteľa /č. 250/2007 Zb./. Ak je zmluvnou stranou /kupujúcim/ podnikateľ, riadia sa obchodné podmienky obchodným zákonníkom /č. 513/1991 Zb./, všetko v znení noviel.
Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými a dodacími podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

1.1 Všeobecné podmienky

Spoločnosť s ručením obmedzeným ARIES SLOVAKIA /ako predávajúci/ ponúka prostredníctvom internetu v e-shope na stránkach www.ariesmedishop.sk /ďalej len e-shop/ tovar určený k predaju prostredníctvom tohto e-shopu a za podmienok uvedených v obchodných a dodacích podmienkach v tomto e-shope.
Kupujúci uskutočnením objednávky v tomto e-shope akceptuje obchodné a dodacie podmienky pre dodávky tovaru ponúkané predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Obchodnými a dodacími podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /firmy ARIES SLOVAKIA, s. r. o./ ako aj jeho zákazníkov /kupujúcich/ a vo svojoum aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy /o dodávke tovaru/, resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
Predávajúci dodá tovar na základe elektronickej objednávky a špecifikácie zákazníka. Tovar je zasielaný na území Slovenskej republiky, zásielky mimo SR sú riešené individuálne.

1.2 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke /ďalej len tovar/.

1.3 Miesto plnenia

Miesto plnenia je sklad predávajúceho.

1.4 Objednanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. V prípade, kedy predávajúci k uzavretiu kúpnej zmluvy nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky kupujúcim, zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. Predávajúci si môže v jednotlivom prípade /zvlášť pri vyššej celkovej hodnote objednávky alebo neštandartnej kombinácii sortimentu a počtu objednaných kusov tovaru/ vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim, prípadne môže platnosť zmluvy a jej plnenie viazať požiadavkou na zálohovú platbu za objednaný tovar.
Predávajúci je tiež prípadne oprávnený žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, SMS správy, telefonicky alebo poštou. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú.

1.5 Cena a platenie

Ponúknuté ceny uvedené na stránkach e-shopu prevádzkujúcich predávajúcim sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v závislosti na zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a dodávateľov. Ceny sú platné iba pre zásielkový predaj.
Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až uhradením v hotovosti dopravcovi pri dodaní tovaru na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je v zásade možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Podľa veľkosti objednávky sa k cene tovaru pripočítavajú prepravné náklady /viď 1.8.1 Poštovné a doprava/.

1.6 Dodacia lehota a doručenie tovaru

Tovar je štandardne doručovaný na adresu určenú kupujúcim do 14 dní od prijatia záväznej objednávky, ktoré obsahuje všetky údaje nevyhnutné pre spracovanie.
V prípade, že nie je možné dodržať túto lehotu oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu a spoločne dohodnú ďalší postup.

1.7 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.7.1 Odstúpenie zo strany kupujúceho:
V prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu dodávateľa má kupujúci v súlade s občianskym zákonom a zákonom na ochranu spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo platí pre kúpne zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi, nie pre kúpne zmluvy uzatvorené s podnikateľmi.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť za splnenia týchto podmienok:
- písomné oznámenie dodávateľovi s uvedením mena a adresy zákazníka, dátumom nákupu a číslom objednávky. Ďalej spotrebiteľ uvedie bankové spojenie pre vrátenie kúpnej ceny.
- spoločne s písomným oznámením o odstúpení zašle na svoje náklady späť zakúpený a nepoužitý tovar
- pri tovare musí byť priložený originálny doklad o kúpe /faktúra/
V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nemusí predávajúci odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptovať a tovar môže vrátiť na náklady kupujúceho späť.

1.7.2 Odstúpenie zo strany predávajúceho:

Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť e-mailovým oznámením zaslaným na e-mail uvedený kupujúcim
- do troch dní od uzavretia kúpnej zmluvy
- v prípade, že odberateľ má voči dodávateľovi neuhradené záväzky po splatnosti z predchádzajúcich obchodných vzťahov

1.8 Dopravné podmienky

Dopravu tovaru ku kupujúcemu zaisťujeme prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. www.posta.sk. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať /to znamená predovšetkým skontrolovať – predovšetkým počet a váhu balíkov, neporušenosť obalov.../ a v prípade zistenia akýchkoľvek závad musí túto skutočnosť oznámiť dopravcovi, zásielku nepreberať a vrátiť ju prostredníctvom dopravcu predávajúcemu. O tejto skutočnosti odberateľ súbežne informuje i dodávateľa.
Faktúra a daňový doklad sú priložené v balíku.

1.8.1 Prepravné náklady /poštovné a doprava/

Podľa veľkosti objednávky a spôsobu platby sa k cene objednaného tovaru pripočítavajú nasledujúce prepravné náklady:
Pri odbere tovaru za menej než 43 EUR sa k cene objednaného tovaru pripočíta 3,1 EUR (GEIS) lebo 1,9 EUR (Zásilkovna) za poštovné a dopravné.
Pri zaslaní objednaného tovaru na dobierku je účtovaný poplatok 1,3 EUR.

1.9 Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak to nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných a dodacích podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako i výšku ceny objednaného tovaru /vrátane prípadných prepravných nákladov/ taktiež platnú v deň odoslania objednávky, ak nebude v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou /návrhom kúpnej zmluvy/ je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.