Ariesmedishop.cz

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky ARIES SLOVAKIA, s.r.o.

(ďalej len ako „VOP“)

Základné pojmy:

Predávajúcim je v zmysle týchto všeobecných nákupných podmienok obchodná spoločnosť:

ARIES SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom: Obchodná 12, 81106 Bratislava,
IČO: 35 950 226
registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 82153/B
(ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: info@ariesmedishop.sk
Kontakty: 02 5263 5441
Bezplatná zákaznícka linka: 0800 111 595

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk, ktorý súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a objedná si Tovar prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predávajúci informuje, že predaj tovaru na e-shope je vždy viazaný na zaplatenie príslušnej kúpnej ceny.

E-shop je pre účely týchto VOP internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk.

Objednávkou sa pre účely VOP rozumie Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu v súlade s týmito VOP. Objednávka zároveň predstavuje Kúpnu zmluvu, na základe ktorej je realizovaný predaj Tovarov. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú tieto VOP a reklamačný poriadok predávajúceho.

Reklamačný poriadok predstavuje Reklamačný poriadok pre nákup Tovaru v internetovom obchode, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk, a ktorý je vydaný Predávajúcim za účelom informovania Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie tovarov. Reklamačný poriadok je dostupný a zverejnený na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk.

Kúpna cena predstavuje kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady za dodanie Tovaru Kupujúcemu. Predávajúcim ponúkané ceny uvedené na stránkach e-shopu prevádzkujúcich predávajúcim sú platné v okamihu vytvorenia a zaslania objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy/zmeny ceny pri zjavných chybách v písaní vzhľadom k druhu alebo množstvu tovaru ako aj pri zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a dodávateľov tovarov, pričom o týchto skutočnostiach je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, pričom kupujúci nie je po oznámení zmeny ceny za objednaný tovar predávajúcim povinný tento tovar odobrať, o čom je kupujúci povinný predávajúceho písomne informovať. Ceny zverejnené na e-shope sú platné iba pre zásielkový predaj.

Objednávka a dodanie tovaru

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinností súvisiace s nákupom a predajom tovaru na internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim.

2. Uskutočnením Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP, že v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. Tieto VOP nadobúdajú právne účinky voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Tieto VOP sú prístupné na e-shope na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk a sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia.

4. Tovar je možné vyberať prehliadaním tovarov na e-shope.

5. Pri objednávaní cez e-shop je potrebné uviesť nasledujúce údaje:
- spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie svoje meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.
- kupujúci, ktorý nakupuje v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo, telefónne číslo a e-mail.

6. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si môže v jednotlivom prípade /zvlášť pri vyššej celkovej hodnote objednávky alebo neštandardnej kombinácii sortimentu a počtu objednaných kusov tovaru/ vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky kupujúcim, prípadne môže platnosť zmluvy a jej plnenie viazať požiadavkou na zálohovú platbu za objednaný tovar. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky.

7. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 14 dní od prijatia kompletnej objednávky. V prípade, že nie je možné dodržať túto lehotu, oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu a spoločne dohodnú ďalší postup. Dodanie tovaru sa uskutočňuje počas pracovných dní.

8. Pri preberaní tovaru bude kupujúcemu doručený doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku ako aj faktúra. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo za cenu, ktorá je uvedená v e-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už prípadne zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10. Kupujúci je oprávnený, a to aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci lehoty podľa predchádzajúcej vety tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať tovar však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Kupujúci môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese vydajna.ba@aries.eu, a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci tiež môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť formulár umiestnený na stránke www.ariesmedishop.sk. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný zaslať kupujúcemu spolu s tovarom aj ním podpísané písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením jeho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania, dátumu prevzatia tovaru a čísla účtu vo forme IBAN, ak žiada vrátenie finančných prostriedkov prevodom na účet, ak pre tento účel už skôr nepoužil formulár na odstúpenie. Tovar nesmie byť poškodený, znečistený alebo iným spôsobom znehodnotený.

11. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

12. Kupujúci je povinný tovar zaslať spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP, prípadne odovzdať tovar osobne na predajni predávajúceho. Kupujúci je pri odstúpení od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy a vrátený tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

14. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

15. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu a vrátený tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

16. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 1,90 - EUR do 20,- EUR.

17. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

18. Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
d) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Osobitné ustanovenia

19. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu potvrdená v písomnom potvrdení prijatia objednávky e-mailom iba v prípade, že je kúpna cena iná ako tá, ktorá je uvedená v e-shope. V prípade, ak Kupujúci nesúhlasí s inou kúpnou cenou oznámenou Predávajúcim, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

20. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

21. Záručné podmienky sú upravené osobitne v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na e-shope www.ariesmedishop.sk.

22. Predávajúci nezodpovedá za omeškanú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
Reklamácia za nedodanie tovaru zavinené zo strany doručovateľa alebo kuriérskej služby alebo poškodenie tovaru zavinené zo strany doručovateľa alebo kuriérskej služby je kupujúci povinný v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka doručovateľa alebo kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od doručovateľa alebo kuriérskej služby neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
Reklamácia faktického poškodenia tovaru zapríčineného pri preprave alebo prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdí kupujúci, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu zo strany predávajúceho poskytnuté.
V prípade, ak k dodaniu tovaru nedôjde z dôvodu na strane kupujúceho, najmä, nie však výlučne, z dôvodu udania nesprávnej adresy alebo z dôvodu opakovanej nemožnosti kontaktovať kupujúceho na telefónnom čísle uvedenom v objednávke a kupujúci bude žiadať opätovné dodanie tovaru, znáša kupujúci náklady na opätovné doručenie tovaru.

23. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia výroby tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet alebo poštovou pokážkou.

24. Body 10. až 18. týchto VOP sa neuplatňujú pre subjekty (kupujúcich), ktorí nespĺňajú podmienky spotrebiteľa definované v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Riešenie sporov, Alternatívne riešenie sporov

25. Ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

26. Subjektom príslušným na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov kupujúceho s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk alebo iná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom pod Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

27. Kupujúci - spotrebitelia sú taktiež oprávnení použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“), a to v jazyku, ktorí si zvolia. Platforma RSO je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Záverečné ustanovenia

28. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra pod svojím účtom.

29. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.ariesmedishop.sk.

30. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Príloha č. 1 "Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy"